Sessió informativa sobre la redacció del Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni de Sant Martí Sarroca


El 18 d’octubre va tenir lloc a la Sala Polivalent de Sant Martí, una sessió informativa sobre els treballs de redacció del Pla Especial Urbanístic de Protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals, del municipi, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2016.


L’Ajuntament va convocar aquesta sessió informativa, prèvia a l’inici dels treballs de camp per l’elaboració del Catàleg, per donar a conèixer els tècnics que desenvoluparan el pla Especial Urbanístic, ja que ells també connectaran amb veïns de Sant Martí per proveir-se dels seus coneixements i sentiments en vers dels béns arquitectònics i altres, del municipi.
Durant l’acte, el cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, l’arquitecte Joan Closa, va informar del contingut dels treballs. Els quals tenen per objectiu obtenir una diagnosi del patrimoni immoble i urbanístic amb valors de tipus arquitectònic, urbanístic, ambiental o paisatgístic, i històric i/o arqueològic
Objectius:
El Pla Especial de Protecció de Patrimoni o (PEPP) és un document normatiu que a través de fitxes detallades, permet als ajuntaments protegir el patrimoni més significatiu del municipi.
A través de fitxes individualitzades identifica els conjunts i els elements patrimonials rellevants (arquitectònics, arqueològics, paleontològics, socioculturals, etnològics, naturals i ambientals-paisatgístics) i estableix el nivell de protecció al que estan subjectes, determinant el tipus d’intervencions o actuacions possibles d’acord amb el contingut normatiu del pla, per tal de garantir la preservació dels valors i de les formes tradicionals d’ocupació humana del sòl.
Disposar d’un PEPP dóna seguretat jurídica per clarificar el ventall d’usos admesos per a cadascuna de les edificacions catalogades i permet disposar de condicions concretes amb una tramitació reglada. En aquest Pla Especial, destaca l’amplia mirada que actualment es té a l’hora de identificar i valorar els béns, tenint en compte que s’afegeixen sensibilitats referents als temes: socials, ambientals i sentimentals dels elements a inventariar. El treball es desenvoluparà al llarg de catorze mesos i estarà coordinat per la historiadora del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, Imma Vilamala, i té com a integrants de l’equip de redacció a Rosa Escala, arquitecte; Daniel Sancho, historiador; Xavier Tarruella, ambientòleg; i Xavier Oms, arqueòleg.