Actualitat

Les ADF, un instrument de prevenció i de lluita contra els incendis forestals

Les agrupacions de defensa forestal (ADF) són associacions formades per propietaris forestals, voluntaris, veïns i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial. Tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.
Les agrupacions de defensa forestal es van regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del programa Foc Verd, elaborat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, l'origen cal cercar-lo en els antics grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es van començar a formar a principis dels anys seixanta a Catalunya.

Pel que fa als seus objectius i finalitats destaquen:

- Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals.
- Col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General del Medi Natural en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.
- Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector en tingui un coneixement més gran.
- Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF.
- Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d'infraestructura, xarxa de camins i punts d'aigua.
- Suport a l'extinció d'incendis forestal.

L'ADF de Sant Martí Sarroca forma part de la Federació d'ADF Penedès/Garraf, que va néixer per la necessitat d'organització supramunicipal de les ADF. Es va constituir al 1998, englobant totes les Agrupacions de Defensa Forestal presents en el moment en l'Alt Penedès i el Garraf. A principis de l'any 2003 es va ampliar, introduint les ADF del Baix Penedès. En l'actualitat, la federació consta de 24 ADF i més de 300 voluntaris.

La principal funció de la federació és donar suport tècnic i administratiu a les ADF que la formen. Per altra banda, també forma voluntaris en la prevenció i extinció d'incendis forestals.

Des de l'any 2004, la federació té un Pla d'emergències per la coordinació en els incendis forestals. El seu objectiu és millorar l'eficàcia de les ADF davant l'extinció dels incendis forestals a les comarques que engloba la Federació. Al mateix temps, procura optimitzar costos i mitjans.